DRUGOST
ČASOPIS ZA KULTURALNE STUDIJE
BR. 3
RIJEKA, PROSINAC 2011.
ISSN
1847-6678


Glavni urednik
BERNARD KOLUDROVIĆ


Uredništvo
ALETA CVITAN
SANJA FRANOV
BERNARD KOLUDROVIĆ
MAK KRAJINA
DUNJA MATIĆ
JELENA MILIĆ
JOSIP POTNAR
KRISTINA SMOLJANOVIĆ
RENATO STANKOVIĆ
ANA TRCOL
TEA TUĐA
TAMARA ZEC


Lektura
MAK KRAJINA
MAJA OGRIZOVIĆ


Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
MARINO KRSTAČIĆ-FURIĆ i ANA TOMIĆ


Tisak
PRINTERA GRUPA
Naklada 500 primjeraka


Izdavač
UDRUGA STUDENATA
INICIJATIVA KULTURALNIH STUDIJA


Kontakt
ČASOPIS DRUGOST
INICIJATIVA KULTURALNIH STUDIJA
FILOZOFSKI FAKULTET,
SLAVKA KRAUTZEKA BB, 51000 RIJEKA


E-mail
drugost.urednistvo@gmail.com


Web izdanje
www.drugost.com


Časopis izlazi dva puta godišnje.


Tvrdnje i mišljenja u objavljenim radovima izražavaju isključivo stavove autora i

ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja uredništva ili izdavača.


Izdavanje ovoga broja financijski je potpomogao Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.


ČASOPIS JE BESPLATAN